ГоловнаДіяльністьОсвіта і наукаНавчальний пунктПоложеннНП
 Версія для друку

ПОГОДЖЕНО                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту                                     наказ АРЗ СП УДСНС в області

освіти, науки та молодіжної                              ___________________

політики Івано-Франківської

обласної державної адміністрації

                        В.Є. Кімакович

«___»________2019 року                                                                               

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний пункт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківської області

 

  1. Загальні положення

    1.1. Навчальний пункт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області (далі - навчальний  пункт) є державним навчально-виховним закладом, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійно-технічної освіти, у відповідності до державного класифікатора за робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану здоров'я та соціального замовлення суспільства і держави.

1.2. Навчальний  пункт у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», Професійно-технічну освіту», Кодексом цивільного захисту України, Типовим положенням про професійно-технічний навчальний заклад МНС України, Статутом Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області (далі - АРЗ СП), іншими законодавчими та нормативними актами ДСНС, МОН України, рішеннями колегії, наказами ДСНС і УДСНС України в Івано-Франківській області.

          1.3. Навчальний пункт функціонує на підставі цього Положення, розробленого на основі Положення про професійно-технічний навчальний заклад МНС України, затвердженого наказом МНС України від 24.12.2004       № 250.

         1.4. Штати навчального пункту розробляються, виходячи із виконання основних завдань та специфіки підготовки кадрів і затверджуються Управлінням ДСНС в Івано-Франківській області.

         1.5. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального пункту приймає Управління ДСНС в Івано-Франківській області. Місцезнаходження навчального пункту: м. Івано-Франківськ, вул.  Б. Хмельницького,  92а.

          1.6. Положення про навчальний пункт затверджуються наказом начальника АРЗ СП (підписуються начальником  навчального пункту).

         1.7. Призначення, переміщення і звільнення працівників  навчального пункту здійснюється наказом начальника Управління ДСНС в Івано-Франківській області  відповідно до чинного законодавства.

         1.8. Навчальний пункт фінансується за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування відповідно до чинного законодавства України та статуту АРЗ СП.

         1.9.  Професійно-технічне навчання (первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, та курси цільового призначення) в навчальному пункті здійснюється для слухачів безкоштовно за рахунок коштів підрозділів пожежно-рятувальної служби.

         1.10. Додаткові джерела фінансування визначаються чинним законодавством України.

         1.11. Додатковими джерелами фінансування можуть бути:

         плата за надання додаткових освітніх послуг;

         доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання, від надання послуг населенню та організаціям в т.ч. побутових, транспортних та послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

         дотації з місцевих бюджетів;

         кредити та позички банків;

         валютні надходження;

         добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

         інші кошти, отримані навчальним пунктом за надання платних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

         1.12. Для забезпечення  якісного проведення  первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та курсів цільового призначення працівників пожежно-рятувальної служби навчальний пункт має:

         навчальний корпус з навчальними кабінетами та гуртожитком для проживання слухачів;

         спортивно-оздоровчий комплекс Управління ДСНС України в Івано-Франківській області з навчальним та спортивним обладнанням;

         навчальні кабінети, обладнані відповідними засобами навчання;

         для якісної підготовки газодимозахисників використовується база ГДЗС, яка   підпорядкована ЧСПТ АРЗ СП за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 92.

         1.13. Навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно навчального пункту є загальнодержавною власністю і перебуває у користуванні навчально-виховного закладу. Функції управління загальнодержавним майном, закріпленим за навчальним пунктом, контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює АРЗ СП.

         1.14. Державне майно, що перебуває у користуванні навчального пункту, не підлягає вилученню, передачі іншим організаціям або використанню для цілей, що суперечать основним завданням  навчально-виховного закладу.

          1.15. У разі відсутності (хвороба, відрядження, відпустка) начальника  навчального пункту його функції тимчасово виконує старший викладач навчального пункту, або особа визначена наказом АРЗ СП.

 

  1. Основні завдання

2.1. Головними завданнями навчального пункту є:

організація навчального процесу щодо професійно-технічного навчання, первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів для потреб органів та підрозділів ДСНС України та інших підприємств, установ, організацій;

проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки;

надання інших послуг згідно з переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами і установами освіти;

навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична діяльність;

забезпечення належних умов для якісного засвоєння слухачами навчальних програм, набуття ними умінь і навичок, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків у сучасних умовах, згідно з кваліфікаційними вимогами;

організація і вдосконалення навчально-виховного процесу відповідно до вимог МОН та ДСНС України, забезпечення його нерозривного зв’язку з вирішенням завдань, які стоять перед ДСНС України;

розроблення правил прийому слухачів до навчального пункту на основі умов прийому, які встановлюються ДСНС України;

моральне та етичне виховання слухачів, прищеплення їм ідеалів гуманізму, поваги до законів, відповідального ставлення до виконання професійно-службового обов‘язку;

організація стажування педагогічних працівників;

розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, створення мотивації та умов для професійного вдосконалення, забезпечення їх атестації та підвищення кваліфікації;

створення та вдосконалення відповідної навчальної матеріально-технічної бази, вивчення перспективного педагогічного досвіду та засвоєння сучасних форм навчальної і методичної роботи;

розроблення робочих навчальних планів і програм на основі типових навчальних  планів і програм;

забезпечення умов проживання, матеріально-технічне, медичне забезпечення та побутове обслуговування слухачів;

забезпечення безпеки праці змінного та постійного складу;

здійснює оформлення відповідної документації (договір, рахунок, акт виконаних робіт) щодо надання платних послуг юридичним і фізичним особам;

забезпечення виконання умов угод про навчання з юридичними і фізичними особами;

упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання у процес безперервної освіти, застосування сучасних систем для підвищення якості навчання, створення відкритого інформаційно-освітнього простору (дистанційного навчання);

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, посібників, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей тощо;

розвиток професійної майстерності педагогічного складу, впровадження передового досвіду та атестація педагогічних працівників навчального пункту;

участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва.

 

  1. Функції

3.1. Забезпечення права громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

          3.2. Моніторинг виконання завдань, визначених у посланнях Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, річних та календарних планах Державної служби з надзвичайних ситуацій України (в межах компетенції навчального пункту).

         3.3. Здійснення контролю за виконанням актів законодавства, наказів і доручень начальника  АРЗ СП, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.

    3.4. Впровадження активних форм і методів навчання, забезпечення його нерозривного зв’язку з вирішенням завдань, які стоять перед підрозділами ДСНС України.

         3.5. Постійне удосконалення якості підготовки кадрів з урахуванням вимог сучасного виробництва, науки, техніки, культури і перспектив їх розвитку.

         3.6. Виховання соціально-активних членів суспільства, формування в них наукового світогляду, творчого мислення, високих людських якостей, національної самосвідомості.

         3.7. Підготовка пропозицій та рекомендацій, спрямованих на поліпшення якості навчання особового складу.

3.8. Планування і організація стажувань, практик та інших форм і видів практичних і польових занять.

         3.9. Підготовка випускної документації, облік видачі документів про професійно-технічну освіту;

        

  1. Права і обов’язки

         Навчальний пункт має право:

         4.1.Отримувати безоплатно від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, структурних та територіальних підрозділів УДСНС в області, інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання  навчальним пунктом покладених на нього завдань.

         4.2. За погодженням з начальником Управління ДСНС України в Івано-Франківській області залучати спеціалістів  інших структурних  підрозділів до підготовки проектів службових документів.

         4.3. Укладати договори про співробітництво від імені начальника

АРЗ СП.

         4.4. Встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

         4.5. Вносити начальнику АРЗ СП проекти наказів, планів заходів, доповідні записки та інформації, а також надавати відвідувачам роз’яснення з питань його компетенції.

    4.6. Користуватися податковими пільгами згідно із законодавством.

 

  1. 5. Взаємодія з іншими структурними підрозділами

5.1. Навчальний пункт, у процесі виконання покладених на нього завдань, постійно взаємодіє:

з структурними підрозділами Управління ДСНС України в Івано-Франківській області, обласної  державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території області;

         з керівниками структурних підрозділів УДСНС в Івано-Франківській області та територіальних підрозділів - з питань навчання та перепідготовки особового складу, роботи колегіальних органів, підготовки і подання необхідних керівництву документів, використання інформації в службових цілях;

з юрисконсультом АРЗ СП - з правових питань, пов’язаних з підготовкою документів;

з відділом персоналу, відділом економіки і фінансів АРЗ СП - з питань розстановки кадрів навчального пункту, підвищення кваліфікації посадових осіб.

 

  1. Організація роботи

         6.1. Діловодство на навчальному пункті організовується у відповідності до Інструкції з діловодства  Управління ДСНС в області та номенклатури справ.

         6.2. Навчально-виробничий процес в навчальному пункті організований на підставі «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 року №419 що ґрунтується на принципах педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань, спільній діяльності інженерно-педагогічних працівників та слухачів, колективів підприємств. Цей процес включає теоретичне, виробниче навчання, стажування, фізичне виховання та позаурочну роботу з слухачами.

         6.3. Навчальний пункт самостійно обирає форми і методи організації навчально-виховного процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання слухачів. Поряд з уроками практикуються лекційні і семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні і лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій та інші форми активного оволодіння  знаннями, уміннями і навичками.

         6.4. Зміст навчально-виховного процесу і терміни навчання в навчальному пункті визначаються наказами ДСНС України, Управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області, робочими навчальними  програмами та планами ДСНС, а також вимогами  нормативних документів та державних стандартів професійної освіти. Робочі навчальні плани затверджуються  начальником АРЗ СП.

         6.5. Професійно-технічне навчання кваліфікованих робітників, спеціалістів, їх перепідготовка і підвищення кваліфікації здійснюється за професіями, спеціальностями чи групами професій, посад згідно наказів та розпоряджень Управління ДСНС в Івано-Франківській області.

         6.6. Організація навчально-виховного процесу здійснюється з урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних документів з професійно-технічної освіти, наказів та методичних рекомендацій встановлених ДСНС України та Міністерством освіти і науки України.

6.7. Основними документами обліку навчальної роботи є Журнал обліку теоретичного навчання і Журнал обліку виробничого навчання встановленої форми, у яких педагогічні працівники здійснюють облік проведення навчальних занять, оцінювання навчальних досягнень, поведінки слухачів, відвідування ними занять та виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм.

Журнали обліку навчальної роботи ведуться та зберігаються відповідно до вимог чинного законодавства.

6.8. Для обліку виконання робочих навчальних планів і робочих навчальних програм у журналах теоретичного та виробничого навчання педагогічні працівники роблять записи про дату, час і зміст проведених слухачами навчальних занять або навчально-виробничих робіт. У журналах теоретичного навчання записуються контрольні і практичні роботи, консультації, екскурсії та інші види навчальної роботи.

6.9. Облік навчальних досягнень слухачів з теоретичного навчання здійснюється педагогічними працівниками за результатами поточного, тематичного, підсумкового оцінювання. Поточне оцінювання відображає навчальні досягнення слухачів, які визначені на підставі усних та письмових відповідей, рівня виконання індивідуальних завдань.

6.10. Навчальні досягнення слухачів визначаються поточними та тематичними оцінками. Підсумкова оцінка виставляється за умови проходження слухачами передбачених тематичних атестацій та складання заліку з предметів, що не виносяться на атестацію.

Поточні оцінки під час уроку виробничого навчання виставляє майстер (інструктор) виробничого навчання за підсумками виконаного слухачами кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів, пристосувань та  виконанням вимог охорони праці.

6.11. Поведінка слухачів оцінюється як «зразкова», «задовільна», «незадовільна». Поведінку кожного слухача оцінює викладач, майстер (інструктор) виробничого навчання на підставі виконання ними правил внутрішнього розпорядку та обов’язків, зазначених у статуті АРЗ СП.

Остаточне рішення про незадовільну поведінку кожного слухача персонально ухвалюється рішенням методичної комісії навчального пункту АРЗ СП.

         6.12. Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм.

 

         Обліковими одиницями часу є:

         академічна година тривалістю 45 хвилин;

         навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин.

         навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин.

         6.13. Навчальний рік в навчальному пункті в системі службової підготовки по лініях служб розпочинається, як правило, 1 вересня і завершується 31 травня. Для інших категорій слухачів, згідно річного план – графіку підготовки кадрів, а також під час організації спеціального курсу навчання на договірній основі із спеціалістами підприємств, установ і організацій з питань пожежної безпеки, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, визначені замовниками.

         6.14. Забороняється відволікати слухачів від занять, залучати їх до проведення оперативно-службових заходів, виконання яких пов’язано з ризиком для життя і здоров’я або може призвести через непідготовленість до неправомірних дій з їхнього боку. Залучення їх до виконання оперативно-службових заходів допускається тільки з дозволу ДСНС України та начальника Управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Звільнення слухачів від занять і самопідготовки здійснюється тільки з дозволу начальника АРЗ СП.

         6.15. Навчальне навантаження на слухачів в навчальному пункті становить не більше 36 годин на тиждень. Тривалість уроків теоретичного навчання - 45 хвилин, перерв між уроками - 5 хвилин, між парами уроків -10 хвилин. Тривалість перерви на обід становить 1 годину. Кількість і послідовність уроків кожного робочого дня, тижня визначається в розкладі, який затверджується начальником АРЗ СП.

         6.16. Слухачі навчального пункту об'єднуються за професіями чи спеціальностями в навчальні групи 15-30 чоловік. Практичні заняття проводяться в групах з чисельністю не більше 15 чоловік. Начальник навчального пункту має право встановлювати кількість слухачів у навчальних групах лише нижчу за нормативну.

         6.17. Засвоєння слухачами знань та оволодіння уміннями і навичками оцінюється згідно критерій кваліфікації атестації випускників балами від 1 (одного) - до 12 (дванадцяти). Поведінка слухачів оцінюється як зразкова, задовільна, незадовільна.

         6.18. Кількість іспитів і заліків, рефератів з навчальних предметів, виробничого навчання і стажування,  терміни їх проведення чи виконання встановлюються  навчальними  планами та розкладами.

         6.19. До випускної кваліфікаційної атестації  допускаються слухачі, які закінчили повний курс навчання, мають позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів професійно-технічного циклу.

         6.20. Керівництво навчального пункту організовує позаурочну роботу з слухачами, їхній відпочинок і побут.

         6.21. Мова навчання в навчальному пункті - українська.

          6.22. Права і обов'язки  слухачів визначаються чинним законодавством, Типовим положенням про професійно-технічний навчальний заклад МНС України та  цим Положенням.

         6.23. Слухачі можуть бути особами рядового складу та вільнонайманими, які зараховані на курси первинної професійної підготовки відповідними наказами начальників Управління ДСНС в області і АРЗ СП.

         6.24. До числа слухачів відносяться особи рядового та начальницького складу, вільного найму та посадові особи підприємств, установ, організацій, які навчаються на курсах  первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, курсах цільового призначення або знаходяться на спеціальних курсах з питань пожежної безпеки.

         6.25. Слухачі мають право на:

 

         належні умови навчання за обраною професією;

         користування у встановленому порядку навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою тощо навчального пункту;

         доступ до наявної інформації в галузях знань;

         участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

         участь у громадському житті навчального пункту та гарнізону оперативно-рятувальної служби, культурно-масовій та спортивній роботі;

         участь у вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, виховної роботи, підвищення успішності, зміцнення дисципліни, поліпшення побутових умов та інших напрямків діяльності;

         участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях;

         безпечні і здорові умови навчання та праці;

         користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

         захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психологічного насильства;

         оскарження у порядку встановленому законодавством України     дій керівництва, викладацького складу та інших працівників навчального пункту, АРЗ СП і ДСНС України.

         6.26. Слухачі зобов'язані:

         систематично і глибоко оволодівати знаннями, умінням і навичками з професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних вимог, відпрацьовувати уміння,   здобувати знання і використовувати їх на практиці, підвищувати загально - культурний рівень;

         відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати в установлені терміни всі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;

         дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального пункту, службової і технологічної дисципліни, вимог гігієни і охорони праці;

         дотримуватися чинного законодавства, моральних, етичних норм співжиття;

         брати активну участь у суспільно-корисній праці і громадському житті навчального пункту;

         вносити особистий вклад у зміцнення, удосконалення матеріально-технічної бази навчального пункту шляхом примноження її своєю працею, збереження майна, що ним використовується, економного використання ресурсів.

          6.27. Прийом слухачів до навчального пункту, забезпечення форменим одягом, безкоштовним проживанням  здійснюється згідно наказів МНС України від 01.07.2009 № 444 «Настанова з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» та наказом МНС України від 24.12.2004 № 250 «Положення про професійно-технічний навчальний заклад МНС України».

         6.28. Слухачам видається посвідчення встановленого взірця.

         6.29. Медичне обслуговування слухачів здійснюють державні лікувально-профілактичні заклади МОЗ України.

         6.30. За систематичне порушення вимог Положення навчального пункту та Статуту АРЗ СП, правил внутрішнього розпорядку, низьку успішність у навчанні до слухачів можуть бути застосовані відповідні заходи впливу згідно чинного законодавства України.

         6.31. Слухачам навчального пункту, які закінчили повний курс навчання і успішно склали заліки та кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво встановленого зразка. Слухачам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли поетапної атестації, видається відповідна довідка.

         6.32. Слухачам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, з якими проводились на договірній основі заняття з питань пожежної безпеки, після проведення спеціального курсу навчання приймаються підсумкові іспити і видаються посвідчення встановленого взірця.

         6.33. Час навчання  на курсах первинної  професійної  підготовки в навчальному пункті для працівників пожежно-рятувальної служби зараховується до загального трудового стажу, а також до стажу роботи, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників.

 

  1. 7. Керівництво

         7.1. Навчальний пункт очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Управління ДСНС України в Івано-Франківській області за погодженням начальника АРЗ СП відповідно до чинного законодавства та який має належну професійну компетентність, здатний забезпечити нормативні рівні педагогічної, методичної роботи, відповідає загально етичним, моральним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

 

7.2. Кваліфікаційна вимога. Вища освіта за освітнім ступенем магістра та спеціальністю, що відповідає профілю діяльності на посаді. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту – не менше 5 років.

        

         7.3. Начальник  навчального пункту підпорядковується начальнику  АРЗ СП і  є безпосереднім начальником для працівників  пункту, керує їх діяльністю і несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань і функцій, покладених на  навчальний пункт.

        

         7.4. Начальник навчального пункту:

            організовує діяльність навчального пункту відповідно до законодавства та нормативно-правових актів;

              здійснює керівництво та забезпечує належний організаційний рівень навчально-методичної та виховної роботи в навчальному пункті;

             затверджує функціональні обов'язки працівників пункту;

             здійснює заходи щодо створення і розвитку матеріально-технічної бази пункту;

             забезпечує належне утримання та експлуатацію навчальних і житлових приміщень, інших споруд, які входять до складу пункту, дотримання в них санітарно-гігієнічних норм, а також їх пожежну безпеку;

           забезпечує отримання та своєчасне підтвердження ліцензій на провадження освітньої діяльності за встановленими критеріями, виконання ліцензійних умов, нормативних та законодавчих актів з питань підготовки персоналу;

           очолює роботу приймальної комісії зі вступних випробувань кандидатів на навчання;

           забезпечує взаємодію навчального пункту з практичними підрозділами, вносить клопотання щодо залучення їх провідних фахівців до проведення занять.

           забезпечує підготовку звітів про проведення навчання;

           вживає заходів до підвищення організаційного та методичного рівня теоретичних і практичних видів занять, попередження дисциплінарних проступків з боку особового складу та слухачів пункту;

           вживає заходи щодо відшкодування матеріальних збитків, заподіяних слухачами або працівниками пункту;

         організовує надання освітніх послуг за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб за програмами спеціального навчання, контролює якість їх навчання, бере участь в їх атестації.

здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію і контроль за діяльністю  пункту з покладених на нього завдань згідно з цим Положенням;

бере участь у розробці проектів актів АРЗ СП з питань, що належать до компетенції навчального пункту;

організовує чітке виконання встановленого єдиного порядку роботи з документами на навчальному пункті;

подає пропозиції начальнику АРЗ СП про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників  пункту, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників, забезпечує належну трудову і виконавську дисципліну;

визначає в оперативному порядку завдання і розподіляє їх між працівниками  пункту;

         організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для проведення первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів;

         діє від імені навчального пункту, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах, розпоряджається майном закладу.

         в установленому порядку несе персональну відповідальність за результати роботи навчального пункту, ефективність використання і збереження закріпленого за навчальним пунктом майна;

         створює необхідні умови для творчої праці педагогічних працівників слухачів та слухачів, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів професійно-технічного навчання, проведення педагогічних експериментів;

приймає участь в розробці річного плану комплектування навчального пункту слухачами;

організовує методичну і професійну підготовку постійного складу навчального пункту;

приймає участь у роботі педагогічної ради різних навчально-освітніх установ, атестаційної комісії АРЗ СП;

проводить індивідуальну виховну роботу з постійним та перемінним складом навчального пункту;

організовує і бере участь у роботі комісій по прийманню заліків та іспитів у слухачів;

організовує, направляє і контролює роботу викладацького складу по обладнанню та переоформленню навчальних класів, кабінетів, розробці лекцій та інших навчально-методичних і наочних посібників. Веде контроль за своєчасним викликом на навчання слухачів і по їх прибуттю проводить комплектування навчальних груп, призначає командирів груп. З новопризначеними проводить ретельний інструктаж по виконанню ними своїх обов’язків;

вживає заходи щодо підвищення організаційного та методичного рівня теоретичних і виробничих занять;

         надає допомогу в розробці та коригуванні білетів для загального і програмованого опитування по різних програмах підготовки;

здійснює придбання у межах затверджених кошторисів та своєчасне списання матеріальних цінностей у встановленому порядку;

систематично аналізує успішність слухачів, стан дисципліни, і на основі аналізу готовить відповідні інформації в АРЗ СП;

готує і узагальнює відомості про виконання навчальної програми, середньомісячне комплектування та інші дані, які характеризують роботу навчального пункту;

організовує і несе відповідальність за стан роботи по охороні праці, дотриманню вимог техніки і пожежної безпеки в навчальному пункті;

спільно з працівниками апарату УДСНС в області організовує розробку тематичних планів для формування розкладів занять по відповідних категоріях слухачів;

складає план розподілу навчального навантаження на викладачів і веде облік цієї роботи;

організовує і проводить стройові огляди перемінного складу навчального пункту;

оформляє відомості обліку навчально-методичної роботи викладачів, в тому числі приватних, які працюють на договірній основі, та відомості про оплату за прочитані години;

за розпорядженням начальника Управління ДСНС в області виїжджає разом з слухачами на ліквідацію надзвичайних ситуацій і на місці керує їх роботою;

готує необхідні документи і направляє їх у відповідні організації для отримання дозволу (ліцензії) на здійснення навчального процесу з відповідними категоріями працівників пожежно-рятувальної служби;

готує в межах своєї компетенції проекти наказів і розпоряджень, заохочує особовий склад і слухачів та застосовує до них, передбачені законодавством та нормативно-правовими ДСНС України, стягнення;

подає пропозиції керівництву АРЗ СП про встановлення посадових окладів і надбавок до них у межах мінімального і максимального розміру, премії і доплат до посадових окладів і ставок заробітної плати працівникам навчального пункту за конкретні результати роботи;

готує та видає слухачам план-завдання для проходження виробничої практики, закріплює педагогічних працівників навчального пункту за відповідними групами;

         забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

несе  персональну відповідальність за виконання покладених на  навчальний пункт завдань і функцій, якість та строки виконання  документів і забезпечує виконання планів роботи  пункту;

підписує і візує документи в межах своєї компетенції;

будує свої відношення з працівниками  навчального пункту на діловій основі, володіє почуттям такту при спілкуванні;

постійно вдосконалює організацію своєї роботи та підвищує професійну кваліфікацію;

сумлінно виконує свої службові обов’язки, проявляє ініціативу,  творчість у роботі;

не вчиняє дій, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних  цілях у власних інтересах, а також дій, які відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

забезпечує відповідно до своєї компетенції ефективну роботу та виконання завдань навчального пункту.

 

7.5. Начальник навчального пункту повинен знати:

нормативно-правові акти та документи, що регламентують діяльність оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

методичні та інші документи з питань первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів;

основи педагогіки, психології, діловодства та управлінської діяльності;

організацію навчально-виховної роботи; принципи методичного забезпечення теоретичної і практичної підготовки слухачів пункту;

основи роботи з мультимедійним устаткуванням; основи діловодства, управління, методику професійного навчання; правила та норми з охорони праці, пожежної безпеки.

 

7.6. На начальника  навчального пункту покладається персональна відповідальність за:

         виконання плану роботи і дотримання необхідних умов праці посадових осіб  навчального пункту;

дотримання трудової і виконавської дисципліни в колективі   навчального пункту.

         

           7.7. За порушення, допущені при виконанні функціональних обов'язків, загрозу життю і здоров'ю слухачів  під час навчально-виховного процесу, порушення їх прав та інше, несе дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Начальник навчального пункту

АРЗ СП У ДСНС України в області

майор служби цивільного захисту                                                Н.С. Лазорко

 

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник начальник АРЗ СП                                         Т.Д. Тучак

 

Начальник ВП АРЗ СП                                                                      А.М. Шпак

 

Юрисконсульт АРЗ СП                                                                      М.М. Самійло

 

    Твіт