Адміністративні послуги

    Головне управління інформує, що на виконання ст. 57 Кодексу цивільного захисту України, Порядку подання та реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі – Декларація), затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року № 440 (далі – Порядок) (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (зі змінами), Головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області області на даний час у період воєнного стану продовжується надання адміністративної послуги з реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

    Відповідно до п. 2 Порядку Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС (дозвільного органу), або через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

    Враховуючи зазначене вище інформуємо, що на даний час поновлено можливість надання Головним управлінням адміністративної послуги з реєстрації Декларації через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.

    Для подання Декларації через Єдиний державний портал адміністративних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС, вводиться в пошуку «Портал електронних послуг ДСНС». За допомогою електронного цифрового підпису здійснюється вхід в особистий кабінет, де в подальшому здійснюється заповнення та подача Декларації.

    Щоб подати декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки в електронній формі перейдіть за посиланням https://e-services.dsns.gov.ua/.

    Додатково Головне управління інформує, що Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 3 листопада 2023 р. № 1143 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» (далі – Постанова).

    Даною постановою затверджено ЗМІНИ, що вносяться до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, а саме:

1. У пункті 2: 1) абзац перший викласти в такій редакції: “2. Декларація заповнюється суб’єктом господарювання і подається ним або надсилається рекомендованим листом за місцем розташування об’єкта (об’єктів) нерухомості до адміністратора центру надання адміністративних послуг або ДСНС чи засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС.”;2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту: “Суб’єкт господарювання протягом місяця з дня подання декларації може повторно подати відповідну декларацію з уточненими достовірними даними будь-яким зазначеним способом.”. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. Пункт 7 викласти в такій редакції: “7. Датою надходження декларації вважається дата її реєстрації як вхідної кореспонденції засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема через інтегровану з ним інформаційну систему ДСНС, адміністратором центру надання адміністративних послуг або ДCНС, а в разі надсилання рекомендованим листом — дата відбитка поштового календарного штемпеля.”.

3. Пункт 9 викласти в такій редакції: “9. Опрацювання та реєстрація декларації здійснюються через інформаційну систему ДСНС і засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.”. 2

4. У додатку до Порядку: 1) після слів “ДЕКЛАРАЦІЯ № _______ відповідності матеріальнотехнічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки” доповнити словами: “ Первинна Оновлена до декларації реєстраційний номер ____________ ”; 2) у пункті 2 слова “(прізвище, ім’я, по батькові)” замінити словами “(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)”; 3) пункт 6 після слова “район” доповнити словами “, населений пункт”. 4) пункт 8 після слів “функційне призначення” доповнити словами “, ступінь вогнестійкості”, а після слова “район” — словами “, населений пункт“.

 

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про адміністративні послуги

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.


Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з надзвичайних ситуацій
(Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 № 550-р)

 

 Наказ ДСНС України № 651 від 11.10.2013 "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій"

(Інформаційні картки: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, АРХІВ.

Технологічні картки: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, АРХІВ.)

Інформаційна картка адміністративної послуги з виключення об'єкта підвищеної небезпеки з Реєстру (Журналу обліку) об'єктів підвищеної небезпеки

Інформаційна картка адміністративної послуги з віднесення об'єкта до об'єкта підвищеної небезпеки відповідного класу з реєстрацією в Реєстрі (Журналі обліку) об'єктів підвищеної небезпеки

Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб